รายชื่อผู้บังบัญชาระดับ สภ.โพนทอง

ผกก.สภ.โพนทอง

พ.ต.อ.เนติวัฒน์ จันทรา

รอง ผกก.ป.สภ.โพนทอง
รอง ผกก.สส.สภ.โพนทอง
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.โพนทอง
สวป.สภ.โพนทอง
พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ อุดมชัย
พ.ต.ท.ณรงค์ ศรีตระกูล์
พ.ต.ท.ไพรวัลย์ นาวัลย์
พ.ต.ท.ธวัชชัย ชัยศรี

 

สารวัตรอำนวยการ
พ.ต.ท.พิทักษ์ ธงศรี
รอง สว.ธร.

 

รอง สวป.สภ.โพนทอง

ร.ต.อ.อนุวัฒน์ แสงชมภู
ร.ต.อ.วิชิต แสนขาว
ร.ต.ท.ทวิชงค์ วรสาร
ร.ต.ท.บัญญัติ จันทรโคตร
ร.ต.ท.ประยงค์ ปัญจมาตย์
ร.ต.ท.เพิ่มศักดิ์ พลเยี่ยม
ร.ต.ท.วัชระศักดิ์ บุปฝาสร้อย
ร.ต.ท.สำราญ สูงห้างหว้า
ร.ต.ท.ผจญ นาสุข
ร.ต.ท.สุรพล บุตรพรม
ร.ต.ต.ประสาร พิศพาร
ร.ต.ต.สงกรานต์ บุตรพรม

  พนักงานสอบสวน สภ.โพนทอง

สว.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พ.ต.ท.วิชัย ไถวฤทธิ์
พ.ต.ต.พงษ์อนันต์ อังคณิต
ร.ต.อ.นิพนธ์ ประเสริฐสังข์
ร.ต.อ.วิษณุ จันทะคัด

 สืบสวน สภ.โพนทอง

สว.สส.สภ.โพนทอง
พ.ต.ท.เอนก รัฐหนองขี
ร.ต.อ.ฉลาด นาเมืองรักษ์
ร.ต.อ.อุทิศ มาตย์วังแสง
ร.ต.อ.ชาตรี นามวงษ์
ร.ต.ท.สมคิด สมัครไทย

 

แผนกงาน
งานอำนวยการ
งานอำนวยการ

ด.ต.เชิดประดิษฐ์ พลเยี่ยม

ด.ต.สมบัติ พลเยี่ยม
 
ด.ต.หญิง.สุกัลยา  ภูมิภาค
จ.ส.ต.รังสรรค พุงธิราช
จ.ส.ต.พงษ์พัฒน์ ภูงามเขียว
ส.ต.อ.หญิง วัชรินทร์ บูรณะพล

 

งานการเงิน
งานการเงิน
งานการเงิน
ร.ต.อ.ปัญญา มุมกลาง
ด.ต.หญิง.เฉลิมศรี มุลิตา
ด.ต.ฉลองชัย  วงศ์ศิลป์

 

งานพัสดุ พลาธิการ สรรพวุธ

ด.ต.อุเทน พลเยี่ยม

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร.ต.อ.สัญปกรณ์ นครเพชร
ด.ต.อภิชากร ขระณี
จ.ส.ต.ธรรมรัตน์ มลากรรจ์

 

งานสื่อสาร

ร.ต.ต.เอกพล เปลรินทร์

 
ด.ต.ไพจิตร์  มหาเนตร์
ด.ต.นพดล พลเยี่ยม
ด.ต.สุวิทย์  จันทิพย
จ.ส.ต.ชัยวัฒน์ บวมขุนทศ

ธุการสอบสวน

ด.ต.ธนากร พลเยี่ยม
ด.ต.ภูมิเพชร พรมโสภา    
ด.ต.ชำนาญ สิงห์ป้อง

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

 
ด.ต.บุญคุ้ม  ปัญจมาตย์
ด.ต.สมาน อุดมรักษ์
จ.ส.ต.วัชระ บุญสินชัย
กรอกระบบ Crimes

ด.ต.กิตติภัฎ ยืนยาว

ประจำวัน/เปรียบเทียบปรับ/ร้อยเวรบริการ

ด.ต.ชำนาญศิลป์  พิศพาร
ด.ต.สุวรรณ  พิลาแหวน
ด.ต.ปรีชา คำจุมจัง

 

ด.ต.ชัยณรงค์ อาจสุโพธิ์

จ.ส.ต.วิชิต ไข่สอนศักดิ์

เดินรายงาน

ร.ต.ต.สุนทร อรัญโสด

ด.ต.บำรุง  ภูมิภาค

พิมพ์ลายนิ้วมือ

ร.ต.ท.ธนภัทร สินแสง

ด.ต.ถาวร บุตรไสย์

งานป้องกันปราบปราม

ธุรการ

ด.ต.หญิง ชนากานต์ สวัสดิ์พานิชย์
ด.ต.ศักดิ์ศรี สรรพวุธ

ร้อยเวร 20/พลขับร้อยเวร 20

 
ร.ต.อ.อนุวัฒน์ แสงชมภู
ร.ต.อ.วิชิต แสนขาว
ร.ต.ท.ทวิชงค์ วรสาร
ร.ต.ท.วัชระศักดิ์์ บุบผาสร้อย

ร.ต.ท.สำราญ สูงห้างหว้า

 
ด.ต.ทวีศักดิ์ โสหา
ด.ต.ธาตรี โลตุลิต
ด.ต.อรรถสิทธิ์ ภูมิภาค

ชุดุสายตรวจ

 
ด.ต.สมนึก ลาศา
ด.ต.ไวพจน์ พลเยี่ยม
ด.ต.ภูริภัทร บุตรทุมพันธ์
ด.ต.ไพรัช ชัณโสม
 
ด.ต.ชุมพร บุ่งอ้อม
ด.ต.สมัย จันทชำนิ
ด.ต.วินัย สุริโย
ด.ต.สุรพล พลเยี่ยม
 
ด.ต.วราวุฒิ ชายสวัสดี
ด.ต.ทศวรรษ สุริโย
ด.ต.วิชัย แสงปาก
ด.ต.พูลทวี อนันทวรรณ
 
ด.ต.ดำรงค์ แก่นนาคำ
ด.ต.อนุสรณ์ บุตรพรม
ด.ต.ประทีป แสงจันดา
ด.ต.วิวัฒนา สารบรรณ
 
ด.ต.เลอสรรค์ วะโรรส
ด.ต.วสันต์ สุทธิประภา
ด.ต.มงกุฏ มาตภาพ
ด.ต.นัชพงษ์ ขันทะวี
 
ด.ต.ยุทธยา พันธ์เทศ
ด.ต.บุญเพ็ง  แวงวรรณ
ด.ต.คิมหันต์ สุนทรารักษ์
ด.ต.โกวิทย์ สุทธิประภา
 
ด.ต.อดุลย์ ธงศรี
.ต.บำรุง(ตึ่ง) ภูมิภาค
ด.ต.เดชา ภูมิภาค
ด.ต.วิชิต สุทธิประภา
 
ด.ต.ประไพร โฮมจุมจัง
จ.ส.ต.โกศล มั่นจิต

งานชุมชนสัมพันธ์

 
ร.ต.ท.บุญเพ็ง แวงวรรณ
ด.ต.สนิท ไชยโชค

สิบเวร / ยาม

ร.ต.ท.ยศธนา ภูตาดผา
ร.ต.ต.ไพศาล วโรรส
ด.ต.สุวิชา  จันทรโคตร

ร้อยเวร60

 
.ต.อ.ไพรวัลย์ บุตรวัง
ร.ต.ท.เกียรติคุณ ทองคำ
.ต.ท.ธีรพล สมนึก

เปรียบเทียบปรับ/ธุรการจราจร

 
ด.ต.ประสิทธิ์  แวงวรรณ
ด.ต.ปราณีต  ยืนยง
.ต.หญิง ภัทรวลัญช์ ขระณี

งานจราจร

 
ร.ต.ท.คำหาญ ปะระขา
ร.ต.ต.ประเทือง ราพฤทธิ์
 
ด.ต.สรณะ โครนายูง
ด.ต.รัฐพล  ศรีไกรรส
ด.ต.วิทยา  พลเยี่ยม
ด.ต. ธวัชชัย  กุลค้อ
 
 
.ต.มัย  พิมพ์ทอง
ด.ต.กมล สาไชยันต์
ด.ต. เอกอิสระ แสนสง่า
ด.ต.ลิขิต แสงประเสริฐ
 
ด.ต.นพดล ศรีพาย
จ.ส.ต.ธรรญนนท์ จรไธสง
จ.ส.ต.สนองชัย ภูมิสิทธิ์

งานสืบสวน

       
 
ด.ต.อัษฎายุทธ ศรีเสนาศัักดิ์
ด.ต.สมนคร มุลิตา
 
ด.ต.ประคอง หนองภักดี
ด.ต.สมนึก ลาศา
ด.ต. ถวิล เค็งนอก
ด.ต.ณรงค์ บุตรพรม
 
ด.ต.ตรรกวรรธณ์ คำโคตรสูนย
ด.ต.วชิรเมศร์ กิ่งเมือง
จ.ส.ต.ธีรวัฒน์ พลเยี่ยม
จ.ส.ต.ชวนชัย ศรีกำพละ
 
จ.ส.ต.จิราวัฒน์ แสนจันทร์
จ.ส.ต.แสงสุรีย์ สียางนอก

[HOME]
 

[ตำรวจภูธรภาค1][ตำรวจภูธรภาค2][ตำรวจภูธรภาค3][ตำรวจภูธรภาค4][ตำรวจภูธรภาค5][ตำรวจภูธรภาค6][ตำรวจภูธรภาค7][ตำรวจภูธรภาค8] [ตำรวจภูธรภาค9] [ ศชต. ]