วิสัยทัศน์และพันธกิจ

   
       
 

วิสัยทัศน์

  งานดี
  ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เป็นที่ประจักษ์
   สามัคคี
   ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องมีความสามัคคีในหมู่คณะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบาย ไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน
    มีวินัย
  ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องปฏิบัติตนไม่ฝ่าฝืนระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อห้าม เพื่อความสงบเรียบร้อยดีงามของตนเองและหมู่คณะ
    ใฝ่ประชา
  ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อมุ่งเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจต่างๆของ สภ.โพนทอง

พันธกิจและกลยุทธ

แนวทางการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรโพนทอง

เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์สำคัญ ในการบริการประชาชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา

รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการ เพื่อให้การบริการประชาชนให้รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์ และ การเปลี่ยนแปลงของสังคม ปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัย เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจอบอุ่นใจในชีวิต และทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อตำรวจ จึงกำหนดกลยุทธ์ในการปฎิบัติไว้ ดังนี้

                    1. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเชิงรุก

                    2. การบริการให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดี่ยว ONE STOP SERVICE

                    3. การปฏิบัติหน้าที่แบบบูรณาการ กระทำด้วยความเต็มใจ พึงพอใจที่จะบริการประชาชน เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน ที่จะต้องช่วยเหลือ ปกป้องดูแลซึ่งกันและกัน ทุกข์ของท่านเสมือนทุกข์ของเรา