วิสัยทัศน์และพันธกิจ

   
       
 

วิสัยทัศน์

บริการโปร่งใส ประทับใจ ยุติธรรม

พันธกิจและกลยุทธ

แนวทางการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรโพนทอง

เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์สำคัญ ในการบริการประชาชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา

รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการ เพื่อให้การบริการประชาชนให้รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์ และ การเปลี่ยนแปลงของสังคม ปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัย เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจอบอุ่นใจในชีวิต และทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อตำรวจ จึงกำหนดกลยุทธ์ในการปฎิบัติไว้ ดังนี้

                    1. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเชิงรุก

                    2. การบริการให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดี่ยว ONE STOP SERVICE

                    3. การปฏิบัติหน้าที่แบบบูรณาการ กระทำด้วยความเต็มใจ พึงพอใจที่จะบริการประชาชน เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน ที่จะต้องช่วยเหลือ ปกป้องดูแลซึ่งกันและกัน ทุกข์ของท่านเสมือนทุกข์ของเรา