ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล/คลินิค

1.ชื่อสถานที่ คลีนิดนายแพทย์ประกาศ

2.ที่ตั้ง 481/6 ม.1ถ.นิคมดำริห์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

3. โทรศัพท์,โทรสาร 0-4357-2459

4.ภาพถ่าย

 

5.ชื่อ - สกุล แพทย์ที่ปฏิบัติงาน นพ.ประกาศ เจริญราษฎร์

6. ประเภทโรคในการรักษา        รักษาโรคทั่วไป

7.อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล/คลินิค

1.ชื่อสถานที่ แทนพลโพลิคลินิค

2.ที่ตั้ง 395 ม.12์ ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

3. โทรศัพท์,โทรสาร 01-5493944

4.ภาพถ่าย

 

5.ชื่อ - สกุล แพทย์ที่ปฏิบัติงาน นพ.วาสินิพร พลเยี่ยม

6. ประเภทโรคในการรักษา        เสริมความงาม

7.อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล/คลินิค

1.ชื่อสถานที่ คลีนิดหมอพิพัฒน์

2.ที่ตั้ง 293 ม.2์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

3. โทรศัพท์,โทรสาร 0-4357-1219

4.ภาพถ่าย

5.ชื่อ - สกุล แพทย์ที่ปฏิบัติงาน นพ.พิพัฒน์ ทองน้อย

6. ประเภทโรคในการรักษา        รักษาโรคทั่วไป

7.อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล/คลินิค

1.ชื่อสถานที่ คลีนิดแพทย์ประสิทธิ์

2.ที่ตั้ง 293 ม.12 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

3. โทรศัพท์,โทรสาร -

4.ภาพถ่าย

5.ชื่อ - สกุล แพทย์ที่ปฏิบัติงาน นพ.ประสิทธิ์ วัฒนวิโรจน์

6. ประเภทโรคในการรักษา        รักษาโรคทั่วไป

7.อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล/คลินิค

1.ชื่อสถานที่ คลีนิด

2.ที่ตั้ง 293 ม.2์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

3. โทรศัพท์,โทรสาร 0-4357-1219

4.ภาพถ่าย

 

5.ชื่อ - สกุล แพทย์ที่ปฏิบัติงาน นพ.พิพัฒน์ ทองน้อย

6. ประเภทโรคในการรักษา        รักษาโรคทั่วไป

7.อุปกรณ์ทางการแพทย์