แบบข้อมูลธนาคาร

•  ชื่อธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

•  ตู้บริการเงินด่วนจำนวน มี 1 ตู้

•  ที่ตั้ง 75 หมู่ 2 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

•  เบอร์โทรศัพท์ 0-4357-1244-5 อีเมล์ -

•  ชื่อผู้จัดการ นายสมเกียรติ เปี่ยมมหกุล

•  ชื่อสมุห์บัญชี

•  จำนวนพนักงาน คน

•  เวลา เปิด – ปิด บริการ 08.30 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดขัตฤกษ์

 

ภาพธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

แบบข้อมูลธนาคาร

•  ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

•  ตู้บริการเงินด่วนจำนวน มี 1 ตู้

•  ที่ตั้ง 218 หมู่ 12 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

•  เบอร์โทรศัพท์ 0-4357-1357 อีเมล์ -

•  ชื่อผู้จัดการ นายอนุรักษ์ พิทักษ์เขื่อนขัน

•  ชื่อสมุห์บัญชี

•  จำนวนพนักงาน คน

•  เวลา เปิด – ปิด บริการ 08.30 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดขัตฤกษ์

 

ภาพธนาคารกรุงศรีอยุธยา

แบบข้อมูลธนาคาร

•  ชื่อธนาคาร ธนาคารออมสินสาขาอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

•  ตู้บริการเงินด่วนจำนวน มี 1 ตู้

•  ที่ตั้ง 73 หมู่ 2 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

•  เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ -

•  ชื่อผู้จัดการ นาง

•  ชื่อสมุห์บัญชี

•  จำนวนพนักงาน คน

•  เวลา เปิด – ปิด บริการ 08.30 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดขัตฤกษ์

ภาพธนาคารออมสินสาขาอำเภอโพนทอง