ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

สถานศึกษาระดับอนุบาล มี 4 แห่ง ดังนี้

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลทองสตาร์

•  หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาล 1 - 3

•  ที่ตั้ง 135 ม .1 ต . สระนกแก้ว อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ , โทรสาร , อีเมล์ 0-4357-1509 0-6227-8626

•  แผนที่

 

ทางไปอำเภอเสลภูมิ

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา --

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายวัชระ ทองสตา

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 73 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา อื่นๆ

•  จำนวนครู อาจารย์ คน

 

ภาพโรงเรียนอนุบาลทองสตาร์

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ

•  หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาล 1 - 3

•  ที่ตั้ง ม .1 ต . สระนกแก้ว อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ , โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

ทางไปอำเภอเสลภูมิ

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา --

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นางอนงค์นาถ

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 101 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา อื่นๆ

•  จำนวนครู อาจารย์ 6 คน

 

ภาพโรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์

•  หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาล 1 - 3

•  ที่ตั้ง 515-521 หมู่ 3 ต . แวง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ , โทรสาร , อีเมล์ 0-4357-2276

•  แผนที่

 

ไปเมยวดี

โพนทอง - หนองพอก

จากตู้ ต .01

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์นางเครือวัลย์ ชี้ทับทิม

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 94 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 6 คน

ภาพโรงเรียนอนุบายเครือวัลย์

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา อนุบาลบุญทวีวัฒนา

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ชั้นอนุบาล 1 - 3

•  ที่ตั้ง 80 หมู่ 5 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ , โทรสาร , อีเมล์ 0-4357-1684

•  แผนที่

  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นโรงเรียนสีขาว

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นางวัฒนา สินธุพันธ์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 313 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา -

•  จำนวนครู อาจารย์ ครู คน

 

ภาพโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา มี 50 แห่ง ดังนี้

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

•  หลักสูตรที่ทำการสอน หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน ( ป .1 – ป .6 )

•  ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต . หนองใหญ่ อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ , โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสุรพล ผงทอง

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 87

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 9 คน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองทับครัว

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

•  ที่ตั้ง ม .1 ต . หนองใหญ่ อ . โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายยุทธนา คำสุวรรณ

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 168 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 9 คน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่

•  หลักสูตรที่ทำการสอน เปิดสอน 3 ระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 3 บ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ , โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายทรงวุฒิ มงคลมะไฟ

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 623 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษาสื่อการเรียนการสอนที่คณะ ครู – อาจารย์ ได้จัดทำขึ้นในการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 29 คน

 

ภาพโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่


ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกุดแห่

•  หลักสูตรที่ทำการสอน การศึกษาขั้นพื้นฐาน

•  ที่ตั้ง หมู่ 4 บ้านกุดแห่ ต . หนองใหญ่ อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ , โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนดีเด่น

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายเมธี สูตรขวัญ

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 82 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ ครู คน

 

ภาพโรงเรียนบ้านกุดแห่


ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดงดิบ

•  หลักสูตรที่ทำการสอนประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

•  ที่ตั้ง ม .5 ต . หนองใหญ่ อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายทองพูน พลเยี่ยม

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 64 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ อาจารย์ คน

 

ภาพโรงเรียนบ้านดงดิบ

 


ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงรียนไทยรัฐวิทยา 36 ( บ้านบะตะกา )

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับอนุบาล – ป .6

•  ที่ตั้ง หมู่ 6 ต . หนองใหญ่ อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนดีเด่น ปี 2542

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสมหมาย ไทยประสงค์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 230 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา มีจำนวนเพียงพอ

•  จำนวนครู อาจารย์ 12 คน

 

ภาพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (บ้านบะตะกา)

 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนลาด

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ชั้นอนุบาล – ป .6

•  ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต . หนองใหญ่ อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา --

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายประชล ศรีเคนขันธ์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 78 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 5 คน

ภาพโรงเรียนบ้านโนนลาด

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร

•  หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น

•  ที่ตั้ง หมู่ 10 ต . หนองใหญ่ อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา -

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสมพงษ์ พันทะชุม

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 264 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 13 คน

 

ภาพโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น

•  ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านอุ่มเม่า ต . อุ่มเม่า อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ชนะเลิศมารยาทดีเด่นระดับอำเภอ

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายไชยยศ พลเยี่ยม

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 180 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ อาจารย์ 15 คน

 

ภาพโรงเรียนบ้านอุ่มเม่า

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนสีดาประชาสรรค์

•  หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาลปีที่ 1 – 2 ประถมศึกษา ปี่ที่ 1 – 6

•  ที่ตั้ง หมู่ 2 บ้านโคกสีดา ต . อุมเม่า อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

• 

แผนทีเหนือ

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา --

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสำเร็จ ศรีวะรม

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 160 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

10. จำนวนครู อาจารย์ 9 คน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่

•  หลักสูตรที่ทำการสอน เปิดสอน 3 ระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 3 บ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ , โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายทรงวุฒิ มงคลมะไฟ

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 623 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษาสื่อการเรียนการสอนที่คณะ ครู – อาจารย์ ได้จัดทำขึ้นในการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 29 คน

 

ภาพโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกุดแห่

•  หลักสูตรที่ทำการสอน การศึกษาขั้นพื้นฐาน

•  ที่ตั้ง หมู่ 4 บ้านกุดแห่ ต . หนองใหญ่ อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ , โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนดีเด่น

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายเมธี สูตรขวัญ

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 82 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ ครู คน

 

ภาพโรงเรียนบ้านกุดแห่

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดงดิบ

•  หลักสูตรที่ทำการสอนประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

•  ที่ตั้ง ม .5 ต . หนองใหญ่ อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายทองพูน พลเยี่ยม

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 64 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ อาจารย์ คน

ภาพโรงเรียนบ้านดงดิบ

 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงรียนไทยรัฐวิทยา 36 ( บ้านบะตะกา )

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับอนุบาล – ป .6

•  ที่ตั้ง หมู่ 6 ต . หนองใหญ่ อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนดีเด่น ปี 2542

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสมหมาย ไทยประสงค์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 230 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา มีจำนวนเพียงพอ

•  จำนวนครู อาจารย์ 12 คน

ภาพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (บ้านบะตะกา)

 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนลาด

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ชั้นอนุบาล – ป .6

•  ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต . หนองใหญ่ อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา --

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายประชล ศรีเคนขันธ์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 78 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 5 คน

ภาพโรงเรียนบ้านโนนลาด

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร

•  หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น

•  ที่ตั้ง หมู่ 10 ต . หนองใหญ่ อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา -

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสมพงษ์ พันทะชุม

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 264 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 13 คน

 

ภาพโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น

•  ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านอุ่มเม่า ต . อุ่มเม่า อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ชนะเลิศมารยาทดีเด่นระดับอำเภอ

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายไชยยศ พลเยี่ยม

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 180 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ อาจารย์ 15 คน

 

ภาพโรงเรียนบ้านอุ่มเม่า

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนสีดาประชาสรรค์

•  หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาลปีที่ 1 – 2 ประถมศึกษา ปี่ที่ 1 – 6

•  ที่ตั้ง หมู่ 2 บ้านโคกสีดา ต . อุมเม่า อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่เหนือ

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา --

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสำเร็จ ศรีวะรม

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 160 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

10. จำนวนครู อาจารย์ 9 คน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

•  หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาล จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

•  ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลอุมเม่า อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

5. แผนที่

 

6 ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา -

7 ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ สมภาร ทิพย์เจริญ

8 จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 189 คน

9 อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 10 คน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนชาด

•  หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาล จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

•  ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านดอนชาด ต . อุ่มเม่า อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา -

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายเสงี่ยม มณีแผลง

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 73 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ จำนวน 6 คน

ภาพโรงเรียนบ้านดอนชาด

 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองม่วง สาขาบะยาวมลชัยสี

•  หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาล จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

•  ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านวังยาว ต . อุ่มเม่า อ . โพนทอง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

• 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา -

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายอำพันธ์ บุญเดช

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 80 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา คู่มือการสอนทั่วไป

•  จำนวนครู อาจารย์ 4 คน

ภาพโรงเรียนบ้านหนองม่วง สาขาบะยาวมลชัยสี


ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง ต . โคกสูง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา --

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายอดิศักดิ์ คำจุมจัง

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 500 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 25 คน

ภาพโรงเรียนหนองสองห้องหนองดงหนองหิน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแฝก

•  หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาล จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

•  ที่ตั้ง หมู 11 บ้านแฝกนคร ต . โคกสูง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

ภาพโรงเรียนบ้านแฝก

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา โครงการอาหารกลางวันดีเด่น

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสายลม เปลรินทร์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 174 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ คน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตอ

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองตอ ต . โคกสูง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

•  แผนที่

ภาพโรงเรียนบ้านหนองตอ

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายทรงศักดิ์ อนันตภักดิ์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 67 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ คน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาทม

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

•  ที่ตั้ง หมู่ 5 ต . โพธิ์ทอง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ชนะเลิศการแข่งขันเปตองหญิง 12 ปี ระดับจังหวัดและชายอายุไม่เกิน 16 ปี ระดับจังหวัด ได้รับเหรียญทองสาขาบริหารอาคารสถานที่

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายวาสนา พลเยี่ยม

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 464 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 22 คน

 

ภาพโรงเรียนบ้านนาทม

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไฮ

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต . โพธิ์ทอง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ 0-4357-1388

• 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา --

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายเกียรติศักดิ์ เปลรินทร์ รักษาราชการแทน

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 80 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 5 คน

ภาพโรงเรียนบ้านหนองไฮ

้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนทอง

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

•  ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านโพนทอง ต . โพธิ์ทอง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-1872-1316

• 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสุภาพ สุริโย

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 345 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 21 คน

ภาพโรงเรียนบ้านโพนทอง

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบะเค

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 10 ต . โพธิ์ทอง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  แผนที่

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา จัดกิจกรรม กศ . พช . ดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2536

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายดำรงค์ ครุวงค์ รักษาราชการแทน

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 126 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 6 คน

 

ภาพโรงเรียนบ้านบะเค

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาอุ่ม

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 8 ต . โพธิ์ทอง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา โครงการพระมหาชนกอันดับที่ 2 ของอำเภอ

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นางประคอง บุคะรัง

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 85 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 7 คน

ภาพโรงเรียนบ้านนาอุ่ม

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากช่อง

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน อนุบาล – ป .6

•  ที่ตั้ง บ้านปากช่อง ต . คำนาดี อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก โรงเรียน กศ . พช . ดีเด่น

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายประยูร ระดาบุตร

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 140 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 8 คน

ภาพโรงเรียนบ้านปากช่อง

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น

•  ที่ตั้ง หมู่ 2 ต . คำนาดี อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนดีเด่นกลุ่มคำนาดี

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายประเทือง มะลาไวล์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 341 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 17 คน

 

ภาพโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำนาดี

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

•  ที่ตั้ง หมู่ 10 ต . คำนาดี อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-43534080

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ชนะเลิศแม่ไม้มวยไทยระดับจังหวัด

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายมหิดล พลเยี่ยม

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 369 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ คน

ภาพโรงเรียนบ้านคำนาดี

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านชุมแสงชัย

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านชุมแสงชัย ต . คำนาดี อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นโรงเรียนดีเด่นขนาดเล็กของ สปอ . โพนทอง

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสมัย แวงวรรณ

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 80 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 6 คน

ภาพโรงเรียนบ้านชุมแสงชัย

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบัว

•  หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาล - ประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 7 บ้านบัว ต . คำนาดี อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ , โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา --

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ นายถวิล พนมเขต

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 216 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 10 คน

ภาพโรงเรียนบ้านบัว

 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน

•  หลักสูตรที่ทำการสอน อนุบาล - ประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 3 ต . คำนาดี อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ , โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา --

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ นายบุดดี วิจิตพจน์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 361 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

•  จำนวนครู อาจารย์ 6 คน

ภาพโรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน


ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ชั้นอนุบาล - ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 8 ต . แวง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา -

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสุพล ชมจุมจัง

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 131 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ คน

ภาพโรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน

•  ที่ตั้ง หมู่ 12 ต . แวง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-4357-1588

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายธีระ วันชูเพลา

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 706 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ คน

ภาพโรงเรียนอนุบาลโพนทอง

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน

•  ที่ตั้ง หมู่ 4 ต . แวง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-4357-1589

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนขนาดใหญ่ระดับอำเภอ

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายโกสินทร์ บุญประจักษ์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 1,138 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 45 คน

ภาพโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม


ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแสงท่า

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน

•  ที่ตั้ง หมู่ 9 ต . แวง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-4357-1835

•  แผนที่

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือดีเด่น

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายจงกล บุญคำ รักษาราชการแทน

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 54 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 7 คน

ภาพโรงเรียนบ้านหนองแสงท่า

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนเพชรพัฒนา

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน

•  ที่ตั้ง หมู่ 6 ต . สระนกแก้ว อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-4357-1834

•  แผนที่

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายชูเกียรติ พันธ์หนองโพน

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 161 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 10 คน

ภาพโรงเรียนบ้านโนนเพชรพัฒนา

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนคำ

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน

•  ที่ตั้ง หมู่ 11 บ้านโนนคำ ต . สระนกแก้ว อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-4357-1386

•  แผนที่

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา -

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายประเวช การินทร์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 113 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ คน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกุดสระ

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน

•  ที่ตั้ง หมู่ 4 บ้านนาหัวรัตน์ ต . สระนกแก้ว อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสุพล ชมจุมจัง

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 229 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 12 คน

โรงเรียนบ้านกุดสระ


ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

•  ที่ตั้ง หมู่ 1 บ้านหนองนกเป็ด ต . สระนกแก้ว อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-4357-1681

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา -

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายพานิช ซาเหลา

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 139 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 7 คน

โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน

•  ที่ตั้ง หมู่ 7 ต . โพธิ์ศรีสว่าง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-7233-6809

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนสีขาว

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสง่า โพธาราม

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 146 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 9 คน

ภาพโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองโก

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

•  ที่ตั้ง หมู่ 12 บ้านหนองโก ต . โพธิ์ศรีสว่าง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา -

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสุรัตน์ โทนหงษ์สา

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 258 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 13 คน

 

ภาพโรงเรียนบ้านหนองโก

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 1 ต . โนนชัยศรี อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ชนะเลิศโรงเรียนดีเด่นระดับอำเภอปี 2532

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายศิวิไลย์ เที่ยงดาห์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 211 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 9 คน

ภาพโรงเรียนบ้านโนนชัยศรี

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 1 ต . โพธิ์ศรีสว่าง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-4357-1832

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ชนะเลิศโรงเรียนดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายวิรัตน์ นาไชย

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 108 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 9 คน

โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนหวาย

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 7 ต . โนนชัยศรี อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา --

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายรุ่งเรื่อง ชนะพันธ์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 43 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 3 คน

ภาพโรงเรียนบ้านดอนหวาย

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำคำสมศรี

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน

•  ที่ตั้ง หมู่ 17 บ้านน้ำคำสมศรี อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

ภาพโรงเรียนบ้านน้ำคำสมศรี

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ผู้นำด้านสุขภาพอนามัย

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสัมฤทธ์ มนประณีต

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 210 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ คน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 2 ต . โนนชัยศรี อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-1874-0526

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา -

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายประดิษฐ วรรณขาว

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 96 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 8 คน

ภาพโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 4 บ้านหนองขี้ม้า ต . โนนชัยศรี อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-9944-9

•  แผนที่

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา -

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายประดิษฐ์ ขระณีย์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 217 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 7 คน

ภาพโรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 10 ต . โนนชัยศรี อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

ภาพโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบึงอุดม

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 9 บ้านบึงอุดม ต . นาอุดม อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-1799-7821 , 0-9842-5107

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา --

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายจรัส วิชาผง

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 120 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 7 คน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านถนนชัยสามัคคี

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 8 บ้านถนนชัย ต . นาอุดม อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

ภาพโรงเรียนบ้านถนนชัยสามัคคี

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา --

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายนิพนจ์ พลเยี่ยม

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 111 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ คน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสะอาดเจริญ

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 12 บ้านสะอาดเจริญ ต . นาอุดม อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา -

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสุพล เรืองไร

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 134 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ คน

ภาพโรงเรียนบ้านสะอาดเจริญ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาแพงวิทยาคาร

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 13 บ้านโนนศึกษา ต . นาอุดม อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา กิจกรรมประชาธิปไตยดีเด่น

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายบัญชา เมืองศรีมาตย์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 316 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 16 คน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สาขาสี่แยก

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 10 บ้านสี่แยก ต . นาอุดม อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-4361-1578

•  แผนที่

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา --

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นางปราณี หงษ์ฟ้อน

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 59 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 2 คน

ภาพโรงเรียนบ้านหนองของแก่น สาขาสี่แยก


ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองม่วง

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประถมศึกษา

•  ที่ตั้ง หมู่ 6 บ้านหนองม่วง ต . นาอุดม อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา -

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายกุศลศักดิ์ แสนสิงห์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 164 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 11 คน

 

ภาพโรงเรียนบ้านหนองม่วง

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา -

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายบุญทัน ครองสิงห์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 309 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 15 คน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6

•  ที่ตั้ง หมู่ 12 ต . สระนกแก้ว อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-4357-1339

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา ห้องสมุดดีเด่น

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายวัฒนา ศรีสว่าง

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 2,480 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ คน

ภาพโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนโพนทองวิทยายน

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

•  ที่ตั้ง หมู่ ต . แวง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-4357-1389, 0-4357-1639

•  แผนที่

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนสถานศึกษาดีเด่นระดับเขต

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายพีระพงษ์ พงษ์ศาสตร์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 1,135 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ คน

ภาพโรงเรียนโพนทองวิทยายน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

•  ที่ตั้ง หมู่ 3 บ้านสร้างบุ ต . โพธิ์ศรีสว่าง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-4361-1006

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา สถานศึกษาดีเด่นขนาดเล็กปี 2541

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายถวิล พันธุ์วงศ์

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 379 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 16 คน

ภาพโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนคำนาดีวิทยาคม

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6

•  ที่ตั้ง หมู่ 5 ต . คำนาดี อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-4361-1060

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา --

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 451 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ คน

ภาพโรงเรียนคำนาดีวิทยาคม


ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

•  ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา แข่งขันชนะเลิศดนตรีไทยปี 2541

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายสุรชัย ทิพยมาศ

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 571 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ 25 คน

ภาพโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน

•  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

•  หลักสูตรที่ทำการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) ( ปวส .)

•  ที่ตั้ง 60 หมู่ 11 ต . แวง อ . โพนทอง จ . ร้อยเอ็ด

•  โทรศัพท์ โทรสาร , อีเมล์ 0-1261-2134

•  แผนที่

 

•  ประวัติโรงเรียนหรือสถานศึกษา โล่การจัดการเรียนการสอนระดับทวิภาคได้อย่างดี

•  ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ นายพงษ์ศักดิ์ เวียงเพิ่ม

•  จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา 1,063 คน

•  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ตามหลักสูตร

•  จำนวนครู อาจารย์ คน